Rezervace taxi

  • 56988254.jpg

Rezervace taxi

Za ú?elem uspo?ádání va?eho transferu z leti?t? v?as nám za?lete e-mail s t?mito informacemi 24 hodin p?ed p?íjezdem: * Rezerva?ní ?íslo, * Jméno rezervace, * Datum p?íjezdu, * Datum odjezdu, * ?as p?íjezdu, * ?íslo letu, * Letecká spole?nost, * rezerva?ní spole?nost / tour operátor, * po?et dosp?lých, * po?et d?tí (do 12 let);
* Leti?t?: Paphos / Larnaca. Taxi Service je soukromý taxi transfer. Hosté, kte?í cht?jí vyu?ít slu?by Taxi, musí vyplnit a odeslat Online formulá? A nejmén? 24 hodin p?ed ?asem p?íjezdu. Ná? rezerva?ní tým potvrdí rezervaci e-mailem.ChargesTransfer z / na leti?t? Paphos: Na vy?ádání. Z leti?t? Paphos nebo leti?t? Larnaca: Po odchodu z brány p?íjezdu zjistíte na?eho ?idi?e, který bude dr?itelem zna?ky s názvem na?eho hotelu Va?e jméno.Pokud si ?idi? na vý?e uvedených místech na vás je?t? ne?eká, prosím, uve?te p?edpokládanou ?ekací dobu 30-45 minut.Pro více informací kontaktujte na?e rezerva?ní st?edisko na reservations@apcyprus.com nebo volejte resort: +357 26652241.